Der var ingen slinger i valsen hos Boligretten, da den i tirsdags afsagde dommen om, at de tre familier på Bentesvej skal flytte senest 1. august.
Det, at dommen var enstemmig, betød altså også, at lejernes repræsentant mener, at Brabrand Boligforenings opsigelse var på lovens grund. Gellerup.nu har set domsresumeet, hvor der gøres rede for de enkelte punkter i sagen.
1) Familierne og deres advokat Bjarne Overmark mente ikke, at boligforeningen havde den formelle ret til at opsige familier – idet afdelingen Gellerupparken er økonomisk uafhængig.
"Heraf følger imidlertid ikke, at administrationen af afdelingens lejemål ikke kan varetages af Brabrand Boligforening, der har indgået lejekontrakter med de tre sagsøgte lejere, og som har afgivet opsigelserne. Det følger heller ikke af bestemmelsen, at Brabrand Boligforening ikke kan indbringe spørgsmålet om lovligheden af en opsigelse, afgivet af boligforeningen, for domstolene, når lejeren har fremsat indsigelse imod opsigelsen. "
Grundlaget var på plads
2) Familierne mente, at da selve nedrivningstilladelsen ikke forelå, da familierne blev sagt op for et år siden, kunne de ikke opsiges. Hertil siger boligretten:
"Det er også dokumenteret, at det nødvendige plangrundlag for nedrivningerne forelå på opsigelsestidspunktet, og at det projekt, som nedrivningerne var en del af, efter en realistisk bedømmelse kunne gennemføres. Det følger ikke af bestemmelsen, at opsigelse som følge af nedrivning først kan afgives, når de endelige tilladelser fra kommunalbestyrelsen og indenrigs- og socialministeren (nu ministeren for By, Bolig og Landdistrikter) foreligger, jf. almenboliglovens § 28, stk. 1, og stk. 2, men disse tilladelser er, som det måtte forventes, tilvejebragt i opsigelsesperioden."
Nok at tilbyde erstatningsbolig
3) Familierne var ikke tilfredse med de to tilbud om erstatningsboliger, der er givet. Her siger Boligretten:
"Brabrand Boligforening har i opsigelserne tilbudt lejerne en erstatningsbolig, jf. almenlejelovens § 86, stk. 1, jf. stk. 2 og stk. 5. Det er efter disse bestemmelser ikke noget krav, at der samtidig med opsigelsen skal tilbydes en konkret bolig, der vil være passende og ledig til indflytning ved opsigelsesperiodens udløb. En sådan forståelse af bestemmelsen ville være særdeles vidtgående for en almen boligorganisation."
Lejestigning eller ej
Dommen omtaler dog ikke det fjerde forhold, som familierne gjorde gældende: nemlig påstanden om, at boligforeningen ikke kan leve op til løftet om, at helhedsplanen ikke vil få huslejen til at stige.
Under domsforhandlingen 13. maj sagde næstformand i Brabrand Boligforening, Keld Albrechtsen, at der kan være andre årsager til stigninger, som beboerne kan  beslutte, men helhedsplanen er fuldt finansieret.
Familierne har ikke taget stilling til, om de vil anke dommen til Landsretten. Det har de 14 dage til at afgøre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.