Arkiv

ser kan du læse forskellige baggrundsdokumenter, som bl.a. beskriver Samvirket, dets historik, arbejdsgrundlag, forskellige tidligere arbejdsgrupper og andre relevante oplysninger.

 

Idegrundlaget for Samvirket

”Udgangspunktet for samarbejdet i Samvirket er en erkendelse af, at nogle indsatser og aktiviteter ikke kan løses uden et samarbejde – eller at de løses bedre gennem et samarbejde.

Et samarbejde der baserer sig både på frivillige, offentligt og ”almennyttigt” ansatte i gensidig respekt.”

 

Samvirkets historie og organisation

Initiativet til Samvirket kom fra Multikulturel Forening, der i november 2006 indkaldte til et stormøde under overskriften: ”Natteravne i Gellerup?”

Til mødet dukkede næsten 30 repræsentanter op fra både offentlige institutioner og frivillige foreninger. I løbet af mødet blev der skabt enighed om, at det umiddelbart ikke var et natteravne-korps, der var behov for i Gellerup, men derimod et bredt repræsenteret samarbejdsorgan, hvor man ville kunne koordinere og orientere om indsatser, der sættes i værk i området.

Mødet resulterede i en arbejdsgruppe, der hen over vinteren arbejdede på at skabe rammerne for det nye samarbejde. Resultatet blev præsenteret på et nyt stormøde i februar 2007, hvor det nye samarbejdsorgan blev døbt ”Samvirket i Gellerup og Toveshøj”. Den 8. maj 2007 blev det første ordinære Kvartalsmøde holdt i ”Samvirket i Gellerup og Toveshøj” med deltagelse af 24 repræsenter fra mange forskellige lokale institutioner og foreninger.

Punkterne på dagsordenen var politiets kriminalitetstal, knallertkørsel, oprydningsdag, Gang i Gellerup, Sol og Sommer og en naturlegeplads i Gellerup. Emner blev diskuteret, og der fremkom mange input, og Samvirkets første ad hoc-grupper blev nedsat.

Se introfilm om samvirket her https://www.youtube.com/watch?v=kPvs7y23MAQ

 

Idebaseret samtalenetværk

Samvirket i Gellerup og Toveshøj er et netværk og partnerskab mellem frivillige og offentlige aktører. Samvirket er et kommunikativt netværk, og intentionen med det er at søge den højeste fællesnævner og udarbejde tilbud til gavn for områdets borgere med særligt blik for børn og unge.

Der findes ikke et sæt foreningsvedtægter for Samvirket, som mere skal ses som et ide-baseret samtalenetværk og partnerskab, end som en forening. Målet er altid at søge den højeste fællesnævner for den samlede indsats til gavn for områdets borgere med særligt blik for børn og unge.

Aktørerne i Samvirket taler og handler på egne vegne. Foreningerne kan ikke pålægge ansatte opgaver, ligesom de offentlige myndigheder og boligforeningerne ikke kan pålægge de frivillige aktører opgaver. Indsats og aktiviteter baserer sig på de aktive deltagere.

Deltagerne i Samvirket mødes til Kvartalsmøder fire gange om året. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den boligsociale indsats i området, den fysiske helhedsplan, politiets kvarter. Og her er der jævnlige statusrapporteringer fra de aktiviteter/projekter, som er iværksat i lokalområdet, samt opdatering på arbejdet i eventuelle nedsatte ad hoc grupper.

Samvirkets Kvartalsmøder kan også byde på oplæg om forskellige emner, som har bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en grundigere orientering omkring et konkret arbejde eller initiativ eller et oplæg omkring PETs arbejde med radikaliserede unge.

 

Organisation

Hvert år i januar inviterer Samvirket til et årsmøde, hvor alle, som har lyst kan deltage. Det er både for beboere, ansatte, erhvervsliv, foreningsmennesker og andre som interesserer sig for lokalområdet. På mødet gives en status over det seneste års arbejde i Samvirket, der tages hul på en diskussion om, hvor det kommende års udfordringer ligger. Udover forskellig underholdning overrækkes Samvirkets Pris også til årets ildsjæl.

Endelig vælger årsmødets deltagere også Samvirkets styregruppe for det kommende år. Styregruppen består i alt af 11 personer. Heraf er seks medlemmer direkte valgt på årsmødet blandt interesserede borgere eller ansatte. De øvrige 5 medlemmer er to fødte medlemmer fra kommunal/offentlige myndigheder, en repræsentant fra Brabrand Boligforening, samt en repræsentant fra hver af afdelingsbestyrelserne i Gellerupparken og Toveshøj.

Som minimum er halvdelen af styregruppen frivillige og har en dynamisk sammensætning uden at blive for stor.

Styregruppen skal understøtte aktiviteterne og holde aktører og andre interesserede informerede f.eks. gennem:

 • 4 årlige Kvartalsmøder
 • Årsmødet
 • 2 årlige Introdage
 • evt. nedsætte ad hoc grupper

Styregruppen fungerede tidligere over en årrække som beredskab, når der er brug for en hurtig indsats i lokalområdet. Der er efterfølgende etableret et selvstændigt beredskab.

Styregruppen har sekretærbistand fra det boligsociale arbejde (Brabrand Boligforening) og Aarhus Kommune.

 

Samvirkets styregruppe

Samvirkets Årsmøde nedsætter hvert år en styregruppe. Styregruppen består af seks interesserede, som vælges på Årsmødet samt fem fødte medlemmer – to repræsentanter fra kommunal/offentlige myndigheder, en repræsentant fra Brabrand Boligforening og en repræsentant fra henholdsvis afdelingsbestyrelsen i Gellerupparken og Toveshøj.

Samvirkets styregruppe planlægger sammen med sekretariatet Samvirkets Kvartalsmøder, Årsmødet samt to årlige Introdage for ansatte og foreningsaktive og følger op på de nedsatte ad hoc grupper samt koordinerer fællesinitiativer i lokalområdet. Derudover har Samvirkets styregruppe ansvaret for fordelingen af Samvirkets aktivitetsmidler.

 

Baggrundsgruppe

Samvirket havde i sin begyndelse organiseret sig med en baggrundsgruppe, som bestod af lokale chefer fra Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening samt en repræsentant fra hver af de to afdelingsbestyrelser i Gellerupparken og Toveshøj.

Baggrundsgruppen skulle træde til, hvis der opstod problemer i ledelse og styring af Samvirket – en slags bagstopper. Gruppen kunne indkaldes hvis en af deltagerne i styregruppen eller baggrundsgruppen ønskede det.

Det var også baggrundsgruppen, som skulle udarbejde status i forhold til forskellige ansøgninger frem til 2014 – Dette betød at gruppen havde ansvaret for, at initiativerne blev forankret, inden projektperioden var afsluttet, så indsatsen dermed ville fortsætte til gavn for beboerne.

 

Aktiviteter og ad hoc-grupper

Tidligere kunne Kvartalsmøderne og Årsmødet nedsætte ad hoc grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart: Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc grupperne skulle melde tilbage til Samvirket, om hvornår og hvordan opgaven ville blive løst. Samvirkets sekretariat havde mulighed for at hjælpe ad hoc grupperne med sekretærbistand og eventuel fundraising.

Alle som deltog aktivt i Samvirkets arbejde blev opfordret til at deltage ikke bare i de åbne Kvartalsmøderne, men også til at indgå aktivt i en af ad hoc grupperne, hvis man fandt en interesse herfor. I dag er det Samvirkets styregruppe som nedsætter eller igangsætter ad hoc grupper i henhold til beslutninger truffet af styregruppen under hensyntagen til diskussioner/oplæg på Samvirkets Kvartalsmøder.

Der har bla. været følgende af hoc-grupper:

 • Familievejledning
 • Fitness Vest
 • Forældredialogforum
 • Gellerup og Toveshøj branding og image – ingen tekst eller dokumenter
 • Kvinderne frem
 • Samvirkets Kultur-komite
 • Styrke/støtte civilsamfundet – ingen tekst eller dokumenter
 • Verdenshaverne i Gellerup og Toveshøj

 

Kort om de enkelte ad-hoc grupper

Verdenshaverne

Ad hoc-gruppen Verdenshaverne arbejder på at skabe dejlige haver og andre grønne områder med farverige blomster, træer og buske. I de grønne områder kan der være et væld af farvede blomster fra det tidlige forår henover sommeren og videre frem til de gyldne efterårsfarver og vinterens former. Der kan være særlige bede, hvor blomsterne kan plukkes til buketter, og der kan være frugter og bær, der må høstes. De 2 haver i Verdenshaverne kaldes henholdsvist Toveshøjhaven (grund ved Hasle Bakker) og Gelleruphaven (grund i svinget ved Gudrunsvej).

Toveshøjhaven ved Hasle Bakker kan blive et sted, hvor man kan drikke kaffe, købe planter og mødes. Her kan man f.eks. mødes før og efter en tur i bakkerne, eller for at give en hånd med i haven.

I begge haver kan der være aktiviteter i ferier samt i weekender og aftener. Haverne er for voksne, eller for børn og voksne sammen. Haverne kan være rammen for f.eks. havekurser, plantebyttedage, fælles arbejdsdage og spejderarrangementer.

Når Toveshøjhaven er vokset lidt op, vil den kunne tilbyde kurser til stressramte borgere. Netop kombinationen af en dejlig rolig have, samtaler, gåture m.m. hjælper mennesker, der i en periode af deres liv er hårdt ramt af stress. Disse kurser finder sted om dagen på hverdage.

Medarbejderne i Verdenshaverne bliver såvel ordinært ansatte, aktiveringsmedarbejdere, kursister og frivillige.

Når frosten er gået i jorden i perioder af vinterhalvåret, så kan medarbejderne fremstille, f.eks. hegn, bedkanter, borde, fuglekasser mv. eller hjælpe til på anden vis i området. Medarbejderne kan i sommerhalvåret, efter aftale med boligforeningens driftsafdeling, stå for forskellige bede og beplantninger i Gellerup og Toveshøj. 

Historien om Verdenshaverne

Samvirket nedsatte i sommeren 2009 en ad hoc-gruppe med den opgave at etablere en sansehave i Gellerup. I august 2009 indkaldte gruppen til et idé-møde i Yggdrasil. Arkitekt Lene Lottrup holdt et oplæg om terapihavekonceptet Nacadia. Lene var på det tidspunkt erhvervs-phd studerende og tilknyttet terapihaven Nacadia ved København. Det var et spændende oplæg som samlede ca. 20 deltagere, og ved mødet blev ad hoc-gruppen udvidet.

I maj 2010 indsendte ad hoc-gruppen et høringssvar til helhedsplanen, hvori gruppen foreslår ”at det grønne planlægges og anlægges helt bevidst ud fra de anbefalinger, der findes for terapihaver”.

I juni 2010 lavede ad hoc-gruppen en lille have på den grund, der er foreslået i helhedsplanen. Søndag den 6. juni 2010 begyndte Sansehaven at spire, da ad hoc gruppen bag ideen lavede en happening, hvor det var planen, at det skulle anlægges to højbede på grunden. Nogle tyve ødelagde dog den plan, da plankerne til højbedene var blevet stjålet. Så dagen blev i stedet brugt på at rydde op og fræse jorden og gøre klar til bedene. Onsdagen efter blev en ny omgang planker leveret på grunden, og så blev højbedene samlet og fyldt op med jord og derefter beplantet med krydderurter og blomster.

I foråret 2011 lejede Gellerup Fællesråd et areal ved indgangen til Hasle Bakker. Og samtidig ændrede ad hoc gruppen navn fra Sansehaven til Verdenshaverne – og de to haver blev døbt Gelleruphaven og Toveshøjhaven.

Skærtorsdag 2011 blev der ryddet op på det nyerhvervede areal på Toveshøj, hvor adskillige læs affald blev kørt bort.

Resten af året var der mest fokus på Gelleruphaven, hvor der i løbet af året blev holdt seks arbejdsdage, hvor både frivillig fra ad hoc gruppen og fra Ramallah-spejderne, som også benytter haven, var med til at få den til at spire og komme mere og mere til at ligne en rigtig have.

I april 2011 blev der ryddet op i Toveshøjhaven. Der var en god ”høst”.

I maj 2011 blev der indrettet bålsted og sået i Gelleruphaven.

Beboere i Gellerupparken eller Toveshøj kunne få en altankasse til 10 kr. i Toveshøjhaven søndag d. 13. maj 2012. Beboerne var indbudt til at hygge sig med havearbejde og møde gartneren.

Søndag d. 13. maj 2012 blev Verdenshaverne Venner stiftet på en stiftende generalforsamling. Navnet sansehave erstattes af Verdenshaverne, da sansehave viste sig at være et fagudtryk.

Søndag d 26. august 2012 var der arbejdsdag i Toveshøjhaven med opsætning af højbede, hvori man blandt andet plantede jordbær, krydderurter og blodkløver.

Søndag d 7. oktober 2012 – Verdenshaverne lagde blomsterløg ved Laden. Verdenshaverne havde sammen med Gellerup Fællesråd modtaget 4000 blomsterløg, som blev lagt i jorden rundt om Laden.

Søndag den 28. oktober 2012 var der arbejdsdag i Gelleruphaven, hvor der blev ryddet op og gjort klar til vinteren. Og lavet jordskokkesuppe over bål.

Se www.verdenshaverne.dk

 

Forældre Debatforum

Det nuværende Dialogforum blev tidligere kaldt Forældre Debatforum. Det er en ad hoc gruppe under Samvirket i Gellerup og Toveshøj, som henvender sig til fædre og mødre.

Dialogforum inviterer til foredrag og debatmøder og andre relevante arrangementer for forældre og andre voksne, som er interesseret i børneopdragelse.

Gruppen bag Dialogforum består af lokale forældre, ildsjæle og socialarbejdere. Her er ønsket at være med til at skabe en god debat om børneopdragelse mellem forældre, som også kan være med til at give far og mor nogle brugbare redskaber i hverdagen.

Tidligere arrangementer i Forældre Debatforum

Søndag den 26. februar 2012 i Beboerhuset Tousgårdsladen, Edwin Rahrs Vej 6b, Forældre Debatforum inviterede i samarbejde med Sundhedscafeen til oplysnings- og debatmødet:

”Er du bekymret for en ung, der ryger hash?”

 • Hvad er hash og andre rusmidler?
 • Hvilke tegn kan du lægge mærke til for at finde ud af, om en ung ryger hash?
 • Hvad kan du gøre som voksen, hvis du er bekymret for at en ung har et misbrug?
 • Er der noget særligt bekymrede forældre kan gøre?

Der var oplæg ved Mette Bundgaard, der er ansat som behandler i Aarhus Kommunes Ungdomscenter. Ungdomscentrets tilbud er til alle unge mellem 14-18 år, som er bosiddende i kommunen.

Mette kom ind på facts omkring brugen af rusmidler – primært hash.

 • Hvilke tegn kan man kigge efter som forældre?
 • Hvordan virker rusmidlet?
 • Hvordan kommer man i gang med at tale om misbruget med sit barn/ung?

Der er mange myter omkring det at ryge hash. For eksempel er det en udbredt flertalsmisforståelse, at ALLE unge har prøvet at ryge hash, fortalte hun.

Søndag den 3. april 2011 i Foreningernes Hus – Hvad skal der til, før et barn bliver tvangsfjernet? Et alvorligt tema ”Tvangsfjernelse af børn”, som Samvirkets Forældre Debatforum inviterede Gellerups fædre og mødre til.¨ At kommunen kan komme og tage et barn, er en af den værste trusler en familie kan opleve. Og i et område som Gellerup kan der hurtigt opstå historier og rygter om, hvordan det kan ske. Det var flere lokale foreningsrepræsentanter, der havde bedt Forældre Debatforum om at sætte temaet på dagsordenen, fordi det var noget, som optog mange familier. Forældre Debatforum bad Ellen Kappel, der er områdekoordinator Familiekontor Vest, om at komme og fortælle om, hvilke muligheder lovgivningen giver en kommune for at tvangsfjerne børn samt oplyse om, hvor store krav, der stilles, før kommunen kan skride til så drastisk et skridt, som det er at splitte en familie ad.

Tirsdag den 8. marts 2011 – Kvindernes Kampdag markeret i Café Perlen i beboerhuset Yggdrasil. Forældre Debatforum og Perlevennerne arrangerede en aften med blandt andet Zumba.

Søndag den 24. oktober 2010- Forældre Debatforum besøgte Århus Bymuseum i efterårsferien. En håndfuld familier tog med på udflugt til Århus Bymuseum i Carl Blochs Gade og fik en guidet tour rundt på museet. Udflugten var for hele familien. Det var gratis at deltage, og alle blev budt på kaffe og kage.

Søndag den 26. september 2010 – Forældre Debatforum inviterede til foredraget ”Barnets univers mellem to kulturer”. Oplægsholder var Parvin Ghochany, pædagog og tidl. Projektleder på HAVA-kurserne. Arrangementet var støttet af Socialministeriets sociale pulje og FOF Århus.

Tirsdag den 25. maj 2010 – Samvirkets Forældre Debatforum inviterede til temaaftenen ”Hjælp – mit barn er blevet teenager!”. En aften for far og mor med et spændende oplæg om teenageren i familien. Der var igen besøg af psykolog Eva Malte, der er tidligere skolepsykolog på Nordgårdsskolen. Hun er i dag privatpraktiserende børne- og familiepsykolog og arbejder med familier fra hele verden.

Søndag den 28. februar 2010 – Forældre Debatforums Konference “Jeg vil give mit barn en god opvækst”. Mere end 60 forældre mødte op til konferencen, der lagde ud med et foredrag med efterfølgende debat med psykolog Eva Malthe om ”Samarbejdet mellem familien, skolen og institutionen”. Næste oplæg hed ”Barn mellem to kulturer” og blev holdt af Purnima Kumarathas, læge og formand for Århus Integrationsråd. Purnima er tamil og født på Sri Lanka, hun kom til Danmark som 8-årig, og hun fortalte om nogle at de dilemmaer, som børn kan opleve, når de vokser op mellem to kulturer.

 

Kvinderne Frem – Et mødeforum med fokus på kvinder

Ad hoc gruppe “Kvinderne Frem” var et forum, som mødtes hver tredje måned for at udveksle viden og ideer og koordinere initiativer, som var rettet mod kvinder i Gellerupområdet.

På møder fortalte man om, hvilken aktiviteter og initiativer, der er i gang, samt udvekslede ideer og tanker om, hvordan vi måske kunne lave nye ting sammen og koordinere, hvornår vi gjorde det.

 

Fitness Vest

De aktive bag at skabe et Fitness Center i GLOBUS1 stiftede foreningen Fitness Vest. Steve Christensen var formand. Foreningen blev dengang bevilliget et lån fra DGI på 100.000,00 kr. til køb af maskiner, men det var langt fra nok. Det lykkedes desværre ikke at rejse et økonomisk fundament til at starte Fitness Vest op.

 

Samvirkets Kulturkomite

Samvirket nedsatte i juli 2017 en Kultur-komite, som skulle være med til at tage initiativ til og koordinere kulturelle aktiviteter i Gellerup og Toveshøj området – blandt andet også initiativer i forbindelse med Kulturby 2017.

Kultur-komiteen skulle både arbejde med tankerne om en kommende musikscene i Gellerup, og ideen om starte kunstskoler i Gellerup i ferierne rettet møde børn og unge, Sigrids Stue og andre initiativer.

Hensigten med Samvirkets Kultur-komite var at invitere alle lokale med interesse for det kulturelle område til at deltage i komiteens arbejde. Lone Hedelund og Anett S. Christiansen fra styregruppen havde meldt sig til komiteen, som var åben for alle interesserede.

 

Tidligere aktiviteter

Samvirket har gennem årene været initiativtager til mange forskellige aktiviteter og initiativer: 

 • Gellerup Stemmer 2011 – valgkampagnen
 • Grundlovsfest i Gellerup og Toveshøj – 5. juni 2010
 • “Trin 2” – Meyerpatruljens Smiley-kampagne marts 2010
 • Workshop for beboere: “Jeg vil give mit barn en god opvækst” 11. maj 2009
 • Nabo til nabo – vinteren 2008
 • Blok Party Light – vinteren 2008
 • Rene opgange og “Trin for trin” – november 2008
 • Smuk dagen i Gellerup – 20. maj 2008
 • Borgermødet “Godt børne- og ungdomsliv” 29. marts 2008

 

Gellerup Stemmer

Gellerup Stemmer hed en kampagne, som satte stemmeprocenten i vejret i Gellerup

Samvirket startede kampagnen for at få lokalområdet til at engagere sig i folketingsvalg med det mål at hæve stemmeprocenten i GLOBUS1, som ved forrige kommunalvalg i november 2009 kun var 42,9 procent.

”Gellerup Stemmer” var den fælles overskrift for alle de initiativer, som Samvirket var med til at sætte i værk. Kampagnen blev skudt i gang ved Grundlovsfesten med valgkonkurrencen ”Gæt stemmeprocenten i GLOBUS1”.

Her har alle mulighed for at give deres bud på stemmeprocenten i GLOBUS1 ved valget.

Samvirket var med kampagnen sammen med lokale samarbejdspartnere med til at sikre, at der blev snakket ”stemmeafgivning” og folketingsvalg i alle mulige offentlige sammenhænge i Gellerup i løbet efteråret.

En lille arbejdsgruppe under Samvirket planlagde forskellige aktiviteter, som var parat til at blive sat i værk, så snart der blev trykket på valgknappen.

Der blev blandt andet arrangeret et valgmøde i Foreningernes Hus.

Det overordnede budskab i kampagnen var ”at det nytter at stemme”. Og slogans som ”Din stemme tæller”, ”Gellerups Stemmer skal høres” og ”Kryds for demokratiet” var med til at skabe opmærksomhed omkring kampagnen.

Statiske tal for det seneste valgresultat i afstemningsområdet GLOBUS1, som er noget større end bare Gellerupparken og Toveshøj. Stemmeberettigede i valgområde var 7295. Kun 3126 (42,2 procent) brugte deres stemme. Pr. 1. april 2011 var der i alt 2579 stemmeberettigede i Gellerupparken og Toveshøj.

 

Smuk Dagen – tirsdag den 20. maj 2008

Med høj solskin fra den tidlige morgenstund gik aktive fra Samvirket i gang med at tilplante over 1000 blomsterkasser, som beboerne i Gellerupparken skulle have som gave i anledningen af Brabrand Boligforenings 60-års jubilæum.

Det blev en fantastisk dag med masser af jord under neglene og mange glade ansigter. Og da dagen var slut, og blomsterkasser var delt ud til beboerne, så var Gellerup blevet lidt smukkere.

 

Borgermødet “Godt Børneliv i Gellerup og Toveshøj”

Borgermødet “Godt Børneliv i Gellerup og Toveshøj” var Samvirkets første store arrangement. Det fandt sted i GLOBUS1 lørdag den 29. marts 2008.

I løbet af dagen trak op mod 500 børn, unge og voksne til i GLOBUS1, hvor Samvirket havde lagt op til en dag, hvor hele området skulle diskutere værdierne, som skal være med til at skabe et godt børne- og ungdomsliv i Gellerupområdet. Værdiernes overskrifter var ”Tryghed for alle”, ”Forældre går foran”, ”Fælles ansvar” og ”Ret og Pligt”.

Borgmødet startede med indskrivning af alle deltagere i forskellige workshopsgrupper. 0-8 år, som skulle lege i GLOBUS1-børnehaven. 8-13 år, som skulle tegne en drømmevæg. 13-20 år, som skulle lave arrangere et mini Blok Party, og de voksne, som skulle diskutere værdierne i cafe-debatter.

Borgermødet begyndte kl. 11.00 med tale af borgmester Nicolai Wammen, der gav sin fulde støtte til arrangementet og samtidig fortalte om sine drømme og ønsker for et godt børne- og ungeliv i Gellerup. Borgmesteren havde selv i ugen op til borgermødet prøvet at være med ude og stemme dørklokker for at invitere beboerne i Gellerupparken og Toveshøj til mødet.

Efter åbningen af borgermødet gik alle ud i workshoppene og tog hul på dagens opgaver. Og der var fra starten masser af aktivitet. I børneworkshoppen kastede børnene sig over papiret og gik i gang med at tegne, hvad de synes er godt i Gellerup og Toveshøj. Bagefter skulle børnene lave tegninger, der viste, hvilke ønsker de har for et godt børne- og ungdomsliv.

I ungdomsworkshoppen, der blev ledt af rapperen Chadi Abdul Karim og Oscar, der arrangerede sidste sommers Blok Party i Gellerup, skulle de unge i løbet af dagen nå at arrangere deres helt eget Mini Blok Party, som skulle opføres ved borgermødets afslutning sidst på eftermiddagen.

Og borgermødets voksne deltagere blev delt i to store grupper, der i cafedebatter skulle diskutere, hvordan de fire værdier kan implementeres i Gellerupområdet.

Klokken 15 blev der kaldt til fælles samling i den store hal. Tilstrømningen til borgermødet betød på det tidspunkt, at der skulle stilles flere stole frem for at få plads til alle.

Ved den fælles afslutning afsløredes først vinderne af Fotokonkurrencen, som i påskeferien blev holdt på Gellerup Bibliotek. Her havde over 40 børn været med til at tage billeder af deres bud på et godt børneliv i Gellerup og på Toveshøj.

Over 400 flotte billeder blev det til. Og betød et stort arbejde for dommerkomiteen med at udvælge det bedste billede samt vinderne i tre forskellige kategorier ”Byen”, ”Sjov og leg” og ”Venskab”.

Derefter var det tid til at fremlægge resultaterne i workshoppene.

Og alle de børn, som havde været med til at tegne drømmevæggen, var med til at løfte den 30 meter lange tegning op og bære den rundt i hallen, så alle havde mulighed for at det fantastiske kunstværk.

Så var det de unges tur til at komme på scenen med deres Mini Blok Party.

Der havde været travlhed i workshoppen, fordi de unge skulle selv både arrangere lys, lyd og scene, lave musik og skrive tekstet samt øve dansenumre. Og koncerten bød både på rapsang skrevet af de unge selv og et flot danseshow, som fik hele hallen til at klappe med.

Fra voksenworkshoppen blev der fra scenen fortalt om forløbet af debatterne. Der blev nævnt nogle af de mange gode forslag til initiativer, som var kommet frem i løbet af dagen, og som Samvirket forventes at tage med i betragtning i sit fremtidige arbejde i området.

Derefter blev alle borgermødets ”Børnevenner” kaldt op på scenen. Det var voksne, som var blevet specielt inviteret til borgermødet, fordi et barn inden borgermødet havde fortalt arrangørerne, at netop de voksne var gode voksne for børn og unge i Gellerup og Toveshøj.

Alle de tilstedeværende børnefotografer blev også kaldt op på scenen til hyldest og fælles fotografering og masser af klapsalver fra salen.

Borgermødets sidste aktivitet var lodtrækning blandt alle de fremmødte om masser af spændende gaver, der var skænket til arrangementet af de forretningsdrivende i City Vest, der bakkede op omkring borgermødet på lige fod med frugtafdelingen i Bazar Vest, der sponserede frisk frugt til dagen.

Så var borgermødet slut. Men for alle, der havde tid og lyst, var der mulighed for at drikke kaffe og spise kage og sidde og fordøje dagens oplevelser.

På vej ud af GLOBUS1 blev alle mødedeltagerne opfordret til at sætte kryds på et evalueringsskema, om hvordan, de synes, at borgermødet var gået? Om de fik sagt deres mening? Og om de ville deltage i et borgermøde en anden gang.

De mange krydser ud for den store smilende Smiley afslørede, at langt de fleste mødedeltagere var rigtig tilfredse med dagen.

 

Værdierne i Samvirket

Siden 2008 er værdierne for Samvirket blevet ændret og konkretiseret flere gange. Her følger værdierne fra 2016 samt værdierne fra 2008.

Samvirket i Gellerup og Toveshøj har i 2016 formuleret et sæt værdier, som vi arbejder efter, og som vi ønsker, at beboerne i området lever efter:

 1. Vi ser muligheder i alle mennesker
 2. Vi tror, at sammen kan vi gøre en forskel
 3. Vi mener, at forskellighed er en styrke
 4. Vi lærer ved at lytte til hinanden

Værdierne fra 2008

Borgermødet “Godt Børneliv i Gellerup og Toveshøj” var Samvirkets første store arrangement. Det fandt sted i GLOBUS1 lørdag den 29. marts 2008.

I løbet af dagen trak op mod 500 børn, unge og voksne til i GLOBUS1, hvor Samvirket havde lagt op til en dag, hvor hele området skulle diskutere værdierne, som skal være med til at skabe et godt børne- og ungdomsliv i Gellerupområdet. Værdiernes overskrifter var ”Tryghed for alle”, ”Forældre går foran”, ”Fælles ansvar” og ”Ret og Pligt”

Vi behandler andre, som vi selv ønsker at blive behandlet – I Gellerup og Toveshøj er der orden og tryghed, og man viser respekt for alle.

Voksne er gode rollemodeller for børn og unge – og tager ansvaret for, hvordan børnene og de unge lærer at opføre sig. Vores børn og unge bliver gode borgere, der fungerer godt i samfundet.

Alle griber ind, hvis de ser nogen, der er ved at gøre noget forkert – I fællesskab er vi alle med til at tage ansvar for, at det er godt at bo og leve i vores lokalområde.

Vi deltager alle sammen i arbejdet for positiv udvikling af omgangsformer i Gellerup og Toveshøj. Alle – uanset alder, køn, farve eller religion – har samme rettigheder og forpligtigelser.  

 

Introdage

Introduktionsdagene har tidligere været et tilbud under “Gellerupmodellen”, der er et samarbejde på tværs af de offentlige instanser i lokalområdet. Tilbuddet var primært rettet mod ansatte i området, men i forbindelse med, at Samvirket i 2011 har overtaget koordineringen af dagen, er tilbuddet udvidet til også at henvende sig til frivillige aktive i lokalområdet.

 

Tidligere introdage

2017: Se under referater.

2016: Med 22 deltagere til introdagen 8.3 og 16 deltagere 13. september kan man rolig sige at Introdagene er blevet en god tradition i området. der er nu udarbejdet en liste med faste besøgssteder, samt et antal steder som der varieres med.

2015: I år deltog 26 personer på årets introdag i september 2015.

2014: Der var 30 deltagere til Samvirkets introdag i september. De mødtes i Foreningernes Hus til morgenbrød, hvorefter deltagerne blev sendt ud på fire ruter for at danne et netværk, lære potentielle samarbejdspartnere at kende og få større kendskab til Gellerup og Toveshøj.

2013: Værdifuld dag med smittende engagement. 18 medarbejdere og andre nysgerrige deltog i efterårets Introdag. De var i mindre grupper på besøg hos 16 forskellige arbejdspladser i Gellerup og Toveshøj.

2012: Godt 30 medarbejdere og ildsjæle deltog i efterårets Introdag, som bragte de fire grupper rundt til 16 forskellige indsatser og tilbud i Gellerup og Toveshøj.

2011: 35 medarbejdere og aktive fra lokalområdet lagde tirsdag den 20. september vejen forbi 24 forskellige indsatser og tilbud i Gellerup, da efterårets Intro-dag blev gennemført. Det var anden gang, at Samvirket i Gellerup og Toveshøj inviterede til fælles introduktionsdag, hovr alle områdets nye medarbejdere og andre aktive tager rundt på besøg hos hinanden, så de kan danne sig et levende overblik over det område, som de arbejder og færdes i.

Tirsdag den 8. marts 2011 var første gang, at Samvirket arrangerede Introdag til Gellerup. 56 deltagere, som både var ansatte og frivillige fra lokalområdet, havde tilmeldt sig dagen, som på en gang både var med til at skabe et overblik over de to boligområder Gellerup og Toveshøj, men samtidig også gav deltagerne en forståelse af, hvorfor det kan være svært at overskue alle områdets mange aktiviteter og initiativer.

Introdagen begyndte om morgenen i Livsværkstederne, hvor de 56 tilmeldte blev klædt på til dagens oplevelser med faktuelle oplysninger om lokalområdets beboersammensætning, det kommunale system og politiets indsatser og orienteret om, hvad der foregår i det samarbejde, der bliver kaldt Samvirket i Gellerup og Toveshøj.

Inddelt i syv grupper på tværs af arbejdssteder og andre tilknytningsforhold blev deltagerne efterfølgende sendt ud på en slags spejderløb, hvor hver gruppe skulle på besøg fire forskellige steder, det var lige fra den lokale skole til et kig ind hos Cirkus Tværs og et besøg på Gellerup Museum.

Over middag sluttede alle syv hold af i Foreningernes Hus, hvor der var fælles afrapportering om dagens mange besøg. Grupperne blev hver især bedt om at fortælle, hvis de var blevet overrasket over noget, eller om de måske havde opdaget noget, der mangler i Gellerup.

Gennemgående lød det fra alle grupper, at man var overvældet over, hvor meget der foregår i Gellerup og Toveshøj. Og den begejstring og det engagement, som alle besøgsstederne viste over at være med i og deltage i samarbejdet, blev også bemærket af de besøgende, som gav udtryk for, at de selv nærmest blev smittet af lysten til at være med.

En opfordring til at hjælpe med at skabe mere overblik og etablere et fysisk sted, hvor det kan være muligt at søge viden og indsigt i området, blev noteret ned af Samvirkets Styregruppe, der sammen med repræsentanter fra Gellerupmodellen overhørte, hvilket udbytte deltagerne havde fået af dagen.

Dokumenter fra Samvirkets arkiv:

– Samvirkets opbygning.
– Samvirkets pamflet.

Samvirket udgiver Gellerupguiden, som du kan læse her:

– Gellerupguiden 2024.

– Gellerupguiden 2021.

I 2024 udgav Samvirket i Samarbejde med Bydelsmødre og Den gode skolegang:

– 9 tips til bedre forældremobilisering.

Sports- og Kulturcampus har i 2024 udarbejdet en folder om aktivitetstilbud i Gellerup og Toveshøj, som kan findes her.

 

Nyhedsbreve fra arkivet:

Indtil slutningen af 2015 blev der udarbejdet og udsendt Nyhedsbreve. Disse blev afskaffet i 2016. Baggrunden dels at nyheder om området løbende kunne læses på Gellerup.nu, samt en beskæring af Samvirkets sekretariat.

Samvirkets nyhedsbrev nr. 25 – juli 2015.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 24 – marts 2015.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 23 – december 2014.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 22 – oktober 2014.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 21 – juni 2014.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 20 – februar 2014.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 19 – august 2013.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 17 – februar 2013.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 16 – december 2012.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 15 – oktober 2012.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 14 – august 2012.
Samvirkets Sommerhilsen 2012.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 13 – maj 2012.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 12 – marts 2012.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 11 – oktober 2011.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 10 – august 2011.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 9 – juli 2010.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 8 – april 2010.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 7 – oktober 2009.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 6 – marts 2009.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 5 – december 2008.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 3 – juni 2008.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 2 – april 2008.
Samvirkets nyhedsbrev nr. 1 – december 2007.