Afdelingsbestyrelserne i Gellerup og på Toveshøj får endnu mere at se til i de næste tre år, hvor en række ny lokalplaner, byggerier, park- og idrætsanlæg m.v. vil blive gennemført.
De to bestyrelser har i samarbejde med boligforeningen nedsat en række udvalg, der skal sikre en demokratisk gennemførelse af hele denne proces, som også kræver et tæt og konkret samarbejde med kommune, region, fonde, politi, foreninger og mange andre.
Jeg synes, det bliver virkelig spændende at komme til at opleve, hvordan de store fysiske forandringer kommer til at skabe det nye kvarter. Det første konkrete byggeri er nu gennemført – nemlig den første etape af den ny Gudrunsvej, som blev åbnet med taler af borgmesteren og afdelingsformanden ved et arrangement på stedet den 27. april.
Vejene bygges nu
Den ny Gudrunsvej forbindes med den kommende bygade med den ny Lottesvej. Når man besøger området, kan man nu se denne ny vejlinjeføring, og vi forventer, at den nordlige del af bygaden er etableret i midten af  september med forbindelse op til Edwin Rahrs Vej, hvor der så skal bygges en ny bazarplads. Ved den nordlige del af bygaden er der nedrevet tre blokke for at give plads til bl.a. selve gaden og et stort kommunalt kontordomicil med rum for 1000 arbejdspladser. Og der vil i begyndelsen af 2016 blive nedrevet yderligere to blokke for at give plads til en ny ungdomsby.
Det er boligforeningen, der skal opføre de ny ungdomsboliger – og vi har fået godkendt en byggekvote på i alt 12.500 m2. Det svarer til ca. 390 boliger á 32m2, men planen er, at der skal være boliger af varierende størrelse, så derfor kender vi endnu ikke det præcise antal. Byggestart på ungdomsbyen forventes
omkring august 2016.
Store byggerier ved bygaden
Det kommunale kontordomicil for bl.a. Teknik og Miljø samt Sociale Forhold og Beskæftigelse skal huse op til 900 kommunale arbejdspladser og skal samlet indeholde areal til 1000 arbejdspladser. Dette er en gennemførelse af et af hovedpunkterne i den oprindelige aftale om Helhedsplanen. Nu udarbejder Aarhus Kommune lokalplan for projektet. Den ventes vedtaget i byrådet i marts næste år – og så skal der bygges fra maj 2016 til november 2018, så bygningen kan tages i brug den 15. november 2018.
Som man kan se, betyder denne plan, at både kontorbygningen og de ny ungdomsboliger vil stå færdige ud til den ny bygade i 2018, således at der her skabes et markant stykke bygade – og ambitionen er naturligvis, at vi skal se en flot arkitektur. Boligforeningen gennemfører hen over sommeren en arkitektkonkurrence for i oktober at finde et vinderprojekt, som skal opføres.
Bygadens centrum
Midt i bygaden bygges en ny ”Verdensplads”, der bliver centrum for kultur, uddannelse, sport og bevægelse. Anlæg af ny kunstgræsbane er allerede sat i gang, herefter skal følge et nyt ”bevægelseshus” i tilknytning til Gellerup Badet. Ved den ny plads bygges desuden beboerhus, nyt bibliotek med borgerservice m.v.
På uddannelsessiden er visionen, at der bygges en naturvidenskabelig højskole. Før Verdenspladsen etableres i sin færdige form, arbejder vi med
midlertidige aktiviteter under begrebet ”Instant City”. Her startes med en informationspavillon, og der skal være virksomhedsskole og iværksætteri efter forbillede fra tilsvarende projekter i bl.a. Berlin og Amsterdam.

Byggeri på Toveshøj
Der bygges en stærkt ønsket ny vej rundt om Toveshøj fra den ny bazarplads. Og der bygges også et nyt beboerhus på Toveshøj. Afdelingsbestyrelsen og boligforeningen presser på for at få gennemført en aftale om byggeri af 60 nye plejeboliger, som er med i Helhedsplanen. Desuden er afdelingsbestyrelsen gået i gang med at forberede omdannelsen af en blok til såkaldte tilgængelighedsboliger.
Der forhandles med regionen og kommunen om byggeri af et hus til sundhed, læger m.v. Der vil således også komme til at ske mærkbare forandringer på Toveshøj. Her skal der også – ligesom i Gellerup – skabes en ny park. Begge afdelingsbestyrelser har oprettet et parkudvalg, der sammen med arkitekterne skal skabe fine grønne områder fra bakkerne i nord og hele vejen ned igennem Gellerup. Ideen er, at der skabestisystemer, der binder de rekreative områder i Hasle Bakker, Gellerup-Toveshøj og Brabrand Sø sammen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.