Udviklingen i Gellerup og Toveshøj er på mange måder en succeshistorie. Kriminaliteten falder, og flere unge end nogensinde tager en ungdomsuddannelse. Men det er stadig nødvendigt med en stor social indsats i et område, hvor over halvdelen af de voksne beboere er på overførselsindkomst, siger boligsocial chef Jesper Kurdahl Larsen.

”Hør nu her, udviklingen i Gellerup og Toveshøj kan jo ikke komme til at minde om et villakvarter. I et område med mange almennyttige boliger vil der nødvendigvis bo mange, der ellers ville have svært ved at finde en bolig – og som ikke er i arbejde.”
 
Boligsocial chef Jesper Kurdahl Larsen læner sig frem og gør sig umage med at forklare sig. Vi taler om et emne, der ofte får en skinger drejning i medierne: Udviklingen i antallet af borgere i Gellerup og Toveshøj, som har et arbejde og kan forsørge sig selv.

Trods en stor indsats blandt andet via tidligere boligsociale helhedsplaner er godt halvdelen af de voksne beboere i området fortsat uden for arbejdsmarkedet. Det svarer til cirka 1500 mennesker.

”Ordningen med almene boliger har jo den vigtige sociale funktion, at folk også uden arbejde kan have en bolig til en rimelig husleje. Det er jo en del af modellen. Derfor vil der næsten pr. definition være flere uden for arbejdsmarkedet i et område som Gellerup-Toveshøj. Men det vigtigste er, at områdets børn og unge får en uddannelse og kommer i arbejde. Det skal vi kæmpe for.”

Jesper Kurdahl er som boligsocial chef i området arkitekten bag den boligsociale helhedsplan, og her kommer beskæftigelses-indsatsen til at fylde meget.

Planen ventes godkendt i løbet af den kommende måned, så den kan træde i kraft straks efter sommerferien. Indsatsen rækker de næste fire år frem og koster cirka 40 millioner kroner. Pengene skal blandt andet finansiere ansættelse af 14-15 medarbejdere.

”En kæmpe-succes”
Selvom antallet af mennesker på offentlig forsørgelse i Gellerup-Toveshøj ikke rigtig rykker sig, kan Jesper Kurdahl stadig se lyspunkter i området.

•    Kriminaliteten er faldende: Andelen af dømte, som bor i området, er de seneste fem år faldet med næsten 25% – fra 4,47 til 3,43 pr. 100 beboere

•    Stadig flere unge får en uddannelse: I 2012 stod 24% af de unge i alderen 20-24 år tilbage uden andet end deres grundskole-uddannelse. I 2017 var tallet faldet til 21,3%.

Der er stadig lang vej ned til de 7,4% af de unge i Aarhus som sådan, der ikke får en uddannelse. Men igen: Det er unge med en anden baggrund end den gennemsnitlige, vi her taler om: I den almene sektor i Danmark generelt er tallet 21,8%.

”Gellerup-Toveshøj har på de to områder oplevet en bedre udvikling end både den almene sektor som sådan og i Danmark som helhed. Det er en kæmpe succeshistorie!”

Jesper Kurdahl kan ikke direkte bevise, at de boligsociale helhedsplaner har medvirket til den udvikling, men han er sikker på, at de har en betydning:

”Vi kan se en positiv signifikant effekt, alle de steder hvor der er en boligsocial helhedsplan, og der er ikke rigtig andre forklaringer. Det ser ud til, at helhedsplanerne medvirker til, at skoler, ungdomsskolen, u-vejlederne… alle parter har et fokus på området. Men i virkeligheden er det jo de unge selv, der har sikret den positive udvikling”.

Jobcenter rykker til Gellerup

Helt centralt i planen for de næste fire år bliver et nyt mobilt jobcenter, der etableres i Gellerup-Toveshøj-området og i det hele taget skal arbejde utraditionelt med at få flere af beboerne i lokalområdet i arbejde.

”Aarhus Kommune er meget interesseret  i, at vi sammen prøver at gøre beskæftigelsesindsatsen bedre. En af metoderne er at rykke tættere på, hvor folk bor. Men vi skal også afprøve andre tilgange end tidligere i samarbejde med beboerne. Det kan for eksempel være nye former for vejledning, mentor-ordninger og flere forskellige slags jobs.”

Der er mange, som oplever jobcentrenes arbejde i højere grad være kendetegnet af krav og straf, mens den boligsociale indsats er en såkaldt myndighedsfri zone. Målet med den kommende indsats for jobskabelse i Gellerup-Toveshøj er, at den trækker på det bedste fra de to verdener.

”Måske skal man ligefrem gå fra blok til blok og opgang til opgang og ringe på hos den enkelte familie for at høre, hvad man kan gøre for at hjælpe netop dem til beskæftigelse. Der skal tænkes mere helhedsorienteret.”

Der kommer i planen desuden et særligt fokus på iværksætteri. Aarhus Kommune har allerede etableret en jobkonsulent i Iværksætterhuset i Gellerup, som skal hjælpe unge ledige i området med at forme deres egne ideer og projekter, og den indsats vil blive styrket.

Der vil især blive fokus på iværksætteri inden for madkultur, hvor Gellerup-Toveshøj med omkring 80 nationaliteter repræsenteret er en særligt interessant bydel.

Fokus på fædrene
Jesper Kurdahl minder om, at der fortsat vil være en stor del af familierne i Gellerup-Toveshøj, som har det svært. Derfor er der stadig behov for en betydelig social indsats, der skal hjælpe disse familier til en bedre trivsel.

Det handler især om at hjælpe disse familier til at kunne sikre de mindste børn en god start på livet.

”Bydelsmødrene er et eksempel på et initiativ i den retning. Vi vil gerne sætte gang i noget tilsvarende for fædrene, der jo ofte tidligt er identitetsskabende for børnene. Vi håber, at initiativet  kan hjælpe fædrene med at skabe en god start på livet, allerede før de kommer i dagtilbud”.

Ideen kommer fra Nørrebro i København, hvor ”Baba” er et velfungerende fædreprojekt. Baba er det arabiske navn for far.

De fleste penge kommer fra Landsbyggefonden
De boligsociale indsatser går tilbage til 1990´erne. De er finansieret af lejerne i hele landet som en del af huslejen. En del af pengene samles i Landsbyggefonden og anvendes både til boligrenoveringer og til sociale formål.

Landsbyggefonden leverer hovedparten af de 40 millioner kroner, mens Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening sammen betaler den sidste fjerdedel.

Planen præsenteres midt i april for Brabrand Boligforenings afdelingsbestyrelser i Toveshøj og Gellerupparken, og kort efter sendes den til godkendelse i Aarhus Kommune. Endelig skal Landsbyggefonden i maj godkende planen. Jesper Kurdahl håber, at den kan træde i kraft straks efter sommerferien.
 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.