Af Emma Gerken; SIND Rådgivning

SIND Rådgivnings opsøgende indsats i Gellerup skal sikre, at flere borgere med minoritetsetnisk baggrund får hjælp til at håndtere mistrivsel i hverdagen.

Heba Hamid er ansat som psykolog i SIND Rådgivning og tilbyder samtaler på både dansk og arabisk. Hun har holdt oplæg rundt omkring i Gellerup, herunder hos Folkesundhed, Bydelsmødrene, Baba og FGU, og derudover i Kvindehuset med henblik på, at flere minoritetsdanskere skal blive bevidste om mulighederne for at deltage i et gratis forebyggende rådgivningstilbud.

Mulighed for støtte i hverdagen
Mistrivsel er en stor udfordring i Danmark, og problematikker som stress, angst og depression er meget udbredt i befolkningen. Op mod halvdelen af danskerne kommer i berøring med psykisk sygdom – som pårørende – eller fordi de selv får en psykisk lidelse (Bedre Psykiatri, 2021).

Psykisk sårbarhed kan ramme alle mennesker, uanset kulturel baggrund, men mange minoritetsetniske danskere modtager ikke hjælp til at håndtere egen mistrivsel eller deres situation som pårørende. SIND Rådgivning har i mange år erfaret, at størstedelen af alle henvendelser kommer fra etniske danskere og har derfor iværksat et projekt, som skal udbrede kendskabet til muligheden for at deltage i et gratis rådgivningstilbud blandt minoritetsetniske danskere. SIND Rådgivnings projekt i Gellerup har til formål at vende udviklingen og dækker over samtaleforløb, pårørenderådgivning og en aktivt opsøgende indsats med henblik på, at flere personer i målgruppen modtager hjælp til bedre trivsel i hverdagen.

Psykolog Heba Hamid fortæller om projektet:

“Projektet er meget meningsfuldt og givende at tage del i. Det bidrager til, at flere borgere med minoritetsetnisk baggrund får hjælp til at håndtere trivselsmæssige udfordringer i hverdagen. Mange borgere i projektets målgruppe er ikke bevidste om, at det er muligt at opsøge hjælp og forsøger derfor at klare udfordringerne på egen hånd eller taler kun med deres familie, hvilket i visse tilfælde kan være meget uhensigtsmæssigt.”

“Mange minoritetsetniske borgere vurderer, at deres problemer ikke er “store” nok til at tale med en psykolog, og går derfor alene med mistrivslen. Forældre med psykiske udfordringer kan afholde sig fra at søge hjælp, da de frygter, at deres børn vil blive tvangsfjernet som resultat heraf – og dette er selvom der ikke er tale om, at forældrene på nogen måde gør skade på deres børn. Nogle af borgerne i målgruppen har ikke kendskab til, at psykologen har tavshedspligt og ikke må viderefortælle, hvad der er blevet talt om i samtalerne, medmindre personen er til skade for sig selv eller andre mennesker.”

Psykologhjælp giver ikke blot muligheden for at tale om egen trivsel, men giver derudover nogle redskaber til at håndtere den svære situation, som man står i. Mange deltagere i projektet giver udtryk for, at de er blevet hjulpet til bedre trivsel af en psykolog eller en rådgiver. De har været overraskede over, at de rent faktisk har kunne tilegne sig nogle mestringsstrategier, som har hjulpet dem i deres hverdag. Tidlig hjælp og forebyggelse har stor betydning for, at mistrivsel ikke udvikler sig til mere alvorlige psykiske problemer. Det er relevant at starte i et rådgivningsforløb, når man oplever udfordringer, som er svære at håndtere og forandre på egen hånd.“

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.