Socialcenter Vest, hvor blandt andet borgerne i Gellerup henvender sig med sociale problemer, forsvinder næste år, hvis det kommende byråd følger den indstilling, der nu foreligger fra Socialrådmand Laura Hay og hendes embedsmænd.

Den overordnede hensigt er, at forvaltningen skal være mere effektiv, og servicen til borgerne skal være mere ensartet, uanset hvor de bor i kommunen, fremgår det af indstillingen til byrådet.

Specialisering og centralisering
Med den nye struktur er der lagt op til en øget specialisering. Med ledelsesfunktionerne i toppen af pyramiden bliver forvaltningen, i følge forslaget opdelt i tre hovedområder:

  • Familier, Børn og unge
  • Socialpsykiatri og særligt udsatte
  • Voksne med Handicap

Specielt hvad angår Familier, Børn og unge, skal der oprettes fem nye centre med base i lokalområder.
Belastede områder prioriteres op
Desuden er det meningen, at forvaltningens samlede indsats i de belastede boligområder skal samles i et center. Vedtages indstillingen, bliver det fremover en kommunal enhed, der får ansvaret for, hvad der ske i de belastede områder. Det vil, i følge indstillingen, betyde en opprioritering. Her gælder det om at forbedre og udbygge det samarbejde med eksempelvis forvaltningen, skoler, klubber og politi – et samarbejde, man indtil nu har haft gode erfaringer med.

Også private foreninger og almene boligorganisationer inddrages. Samtidig betones det, at Socialforvaltningens indsats skal hænge sammen med de helhedsplaner, der gælder for boligområder som eksempelvis Gellerup.

Forandringer i psykiatrien
Afdelinger for Socialpsykiatri, Lokalpsykiatri, Forsorg og misbrug bliver fremover en samlet afdeling. Baggrunden er, at mange borgere med en psykiatrisk diagnose samtidig har et misbrug og måske er hjemløse. Opgaven her bliver blandt andet støtte i hjemmet, opsøgende arbejde, og drift af bofællesskaber og væresteder. I praksis vil de fire lokalpsykiatricentre fortsætte som hidtil.

Bedre sammenhæng
En af konsekvenserne ved omlægningen vil blive, at der bliver bedre kommunikation i forvaltningen. De medarbejdere, der skal træffe beslutninger om, hvilke ydelser borgeren har ret til, kommer tættere på det frontpersonale som skal levere varen til borgeren. I indstillingen lægges der ikke skjul på, at økonomiske hensyn vejer tungt. Hvis forvaltningen i fremtiden skal kunne klare det øgede pres på det sociale system, må der økonomistyring til. Samtidig kræves der øget fleksibilitet, fordi borgernes behov hele tiden ændrer sig, fremgår det af indstillingen.

Sendt til høring
Índstillingen er udarbejdet på baggrund af en konsulentrapport, der anbefaler en særlig løsning for Gellerup, men  i indstillingen er der ikke noget, der imødekommer dette. 
Foreløbig er indstillingen sendt til intern høring i magistratsafdelingerne på Rådhuset, samtidig har en række eksterne samarbejdspartnere også modtaget indstillingen.
En hel række aktører har selv presset på for at blive hørt. Det drejer sig om Lokalbibliotekerne i Gellerup og Hasle, Lokalcenter Gellerup, Brabrand Boligforening, Bestyrelsen for afdeling 4, Samvirket Gellerup og Gellerup Fællesråd. Fristen for høringssvar udløber på torsdag. Planen forventes at træde i kraft i maj 2010. Portalen vil forfølge sagen yderligere. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.